Русский
 
הסדרים עם חב‘ ביטוח וביטוח תאונות בבתי-ספר

למרפאה הסכמים עם כל חברות הביטוח, למתן טיפולי שיניים לפי פוליסות ביטוח בין החברות למבוטחים.
המרפאה עובדת עם כל בתי הספר, למתן טיפולים לפי הסכמים בין משרד החינוך והתלמידים.

 
Copyright 2011© Dr. Sima Frenkel. K-Towers, שד ירושלים 18/424, קומה 4, אשדוד, טלפון: 08-8661919, דוא"ל: clinic@doctorfrenkel.co.il